مرور رده

انشاء پایه یازدهم

انشا با موضوع گفت و گو – پایه یازدهم

انشا با موضوع گفت و گو - پایه یازدهم انشا با موضوع گفت و گو - پایه یازدهم انشا گفت و گوی دست و پا-انشا گفت و گو با خدا-گفت و گو بین دو اشیا-انشا گفت و گو خیالی-گفت و گوی گل و بلبل-گفت و گوی خیالی با قالی-انشا به صورت گفت و گو-مناظره…

انشا با موضوع انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید. پایه یازدهم

انشا با موضوع انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید. انشا با موضوع انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید. پایه یازدهم انشاپایه یازدهم- سفرنامه- موضوع انشا : موضوعی انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن…