مرور برچسب

انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا

انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا

انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا: بنام خدا مقدمه : هر چیزی در جهان پیرامون ما با چیزهایی مقایسه می شوند مثل مقایسه ی شب و روز یا خواب  و بیداری یا هر انچه که شاید باهم تضادی داشته باشند ، و همه ی…