مرور برچسب

انشا با موضوع اگر معلم ادبیات بودم

انشا با موضوع معلم

انشا با موضوع معلم انشا با موضوع معلم: موضوع: معلم یا رب نگاه کس به کسی آشنا مکن گر میکنی کرم کن و از هم جدا مکن همه غرق سکوت بودند ،و منتظر آمدنش ، همه چشم ها خیره به در کلاس بود، کلاسش با همه کلاس ها متفاوت بود چه از نظر ظاهر و…

انشا با موضوع معلم

انشا با موضوع معلم انشا با موضوع معلم: موضوع : تفکر سالم "از کوته نظران چنان بگریزید که گویا از طاعون گریخته اید چرا که انسان ها همراه با دیدگاه محدودشان انگیزه های شما را سرکوب میکنند."دنیس و بینی همه ی ما وقتی میبینیم همسایمان…