مرور رده

نگارش و انشاء

انشا با موضوع بوی خاک پس از بارش باران ‌‌‌‌‌

انشا با موضوع بوی خاک پس از بارش باران ‌‌‌‌‌ انشا با موضوع بوی خاک پس از بارش باران: موضوع:بوی خاک پس از بارش باران ‌‌‌‌‌ مثل موش آبکشیده شده بودم از مدرسه بدو بدو به خانه بازگشتم.سگرمه های ابرها درهم رفته بود وعصبانی بودند وبا هم در…

انشا با موضوع آسمان چشمان آبی

انشا با موضوع آسمان چشمان آبی انشا با موضوع آسمان چشمان آبی: موضوع: چشمان آبی تنها صدای هیاهوی باد به گوش می رسد. پنجره٬ زیر تازیانه و شکنجه های باد وحشی٬ طاقت نیاورده و تاب و تحملش از جام صبرش لبریز شده است. پنجره٬ باتکان های گوشخراش…

انشا با موضوع کاکتوس

انشا با موضوع کاکتوس انشا با موضوع کاکتوس: موضوع: کاکتوس به هر جارا که می نگرم آفتاب است و بیابان و گرمایی طاقت فرسا گرمایی که دل سنگ را آب مي كند.گرمایی که تا عمق وجودم رسوخ کرده و جانم را مي بلعد. من کاکتوسی تنهاو خسته،در بیابانی…

انشا با موضوع ماه من

انشا با موضوع ماه من انشا با موضوع ماه من: موضوع: ماه من تاریکی شب همه جا را در اغوش خود گرفته و با ارامش خود همه را به خواب دعوت میکند. اما من نه با ارامش شب بخواب میروم نه با نوازش های دستی مهربان. من فقط همدمی برای روشن کردن…

انشا با موضوع جنگ

انشا با موضوع جنگ انشا با موضوع جنگ: موضوع: جنگ واژه جنگ !به چه معنا یی است؟ چرا به وجود آمده است و چگونه ادامه پیدا کرد؟ من جنگم ، گاهی حالم خوب است و گاهی نه.گاهی هوس قدرت میکنم و گاه هوس شوکت! گاه بر سر ایمان و گاه بر سر کفر گاه…

انشا با موضوع آسمان و دریا

انشا با موضوع آسمان و دریا انشا با موضوع آسمان و دریا: موضوع: آسمان و دریا سکوتی سنگین میان آسمان و دریا حاکم بود. مهتاب از دل آسمان می جوشید و سوسوی اختران ، پهنای بی انتهایش را چراغانی می کرد. اما غمی مبهم تمام وجودش را فراگرفته…

انشا با موضوع ماهی قرمز

انشا با موضوع ماهی قرمز انشا با موضوع ماهی قرمز: موضوع: ماهی قرمز پسرکی بامزه و قد کوتاه باموهای فرفری اش در میان شلوغی بازار عید,کودکانه می دوید و به سمت ما می آمد. این اولین بار نبود که شاهد این صحنه بودم. این روزها بچه ها دورمان…

انشا پایه دهم با موضوع حکایت نگاری

انشا پایه دهم با موضوع حکایت نگاری انشا پایه دهم با موضوع حکایت نگاری: موضوع: حکایت نگاری کتاب پایه دهم بازنویسی حکایت سگی بر لب جوی،استخوانی یافت متن حکایت: سگی بر لب جوی،استخوانی یافت.چندان که در دهان گرفت،عکس آن در آب بدید.پنداشت…

انشا پایه دهم با موضوع ستاره

انشا پایه دهم با موضوع ستاره انشا پایه دهم با موضوع ستاره: نوع انشا:ذهنی موضوع:ستاره متن روی ایوان ایستاده بودم و ب اسمان پر ستاره نگاه میکردم،صدای مرموزی مرا به خود جلب کرد ،نردبامی که گوشه ی حیاط بود تکان میخوردنزدیک تر شدم ولی…

انشا با موضوع زنان انقلاب

انشا با موضوع زنان انقلاب انشا با موضوع زنان انقلاب: موضوع: زنان انقلابی اینبار می خواهم از دلیرهای شیرانه زنان سرزمینم روایت کنم. از زنانی که شجاعانه پابه پای مردانشان ایستادند و مقاومت کردند بگویم.آری میخواهم جان فشانی ها و…