مرور رده

نگارش و انشاء

انشا با موضوع خشم یک مظلوم

انشا با موضوع خشم یک مظلوم انشا با موضوع خشم یک مظلوم: بنام خدا مقدمه : همه ی ما خشم یک انسان را دیده ایم و می دانیم که برای بعضی از انسان ها کنترل این خشم سخت است و برای بعضی دیگر از انسان ها توانایی کنترل این خشم اسان است و تفاوت ها…

انشا با موضوع عاقبت فرار از مدرسه

انشا عاقبت فرار از مدرسه-انشا عاقبت فرار از مدرسه طنز-انشا عاقبت فرار از مدرسه در قالب داستان-انشا عاقبت فرار از مدرسه در قالب خاطره- موضوع انشا عاقبت فرار از مدرسه-انشا عاقبت فرار مدرسه-انشا با موضوع عاقبت فرار از مدرسه

انشا با موضوع محل زندگی ما

انشا محل زندگی ما-انشای محل زندگی ما-انشا درباره محل زندگی ما-انشا درمورد محل زندگی ما-موضوع انشا محل زندگی ما-انشاء درباره محل زندگی ما-انشا درباره ی محل زندگی ما-انشاء در مورد محل زندگی ما-انشاء محل زندگی ما

انشا با موضوع انتقال خون

انشا انتقال خون-انشا انتقال خون طنز-انشا انتقال خون غیر طنز-انشا انتقال خون طنز و غیر طنز-انشا انتقال خون به صورت طنز-انشا انتقال خون با فضای طنز-انشا انتقال خون به صورت طنز وغیر طنز-انشای انتقال خون طنز-انشا در مورد انتقال خون

انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا

انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا: بنام خدا مقدمه : هر چیزی در جهان پیرامون ما با چیزهایی مقایسه می شوند مثل مقایسه ی شب و روز یا خواب  و بیداری یا هر انچه که شاید باهم تضادی داشته باشند ، و همه ی…

انشا با موضوع ناخن

انشا ناخن-انشا درباره ناخن-انشا در مورد ناخن-انشا درباره ی ناخن-انشا ناخن کلاس هفتم-انشا درباره ناخن کلاس هفتم-انشا با موضوع ناخن-انشا کوتاه درباره ناخن- انشا با موضوع ناخن

انشا با موضوع دندان درد

انشا دندان درد-انشای دندان درد-انشا درباره دندان درد-موضوع انشا دندان درد-انشا دربارهی دندان درد-انشا برای دندان درد-انشا در مورد دندان درد-انشا با موضوع دندان درد-انشا درد دندان هفتم

انشا با موضوع صدای زنگ اخر

انشا صدای زنگ اخر-انشا صدای زنگ اخر مدرسه-انشا صدای زنگ اخر کلاس-انشای صدای زنگ اخر-انشا درمورد صدای زنگ اخر-انشا درباره ی صدای زنگ اخر-انشا درباره صدای زنگ اخر مدرسه-انشا درمورد صدای زنگ اخرمدرسه