انشا با موضوع گل و خار

انشا با موضوع گل و خار

انشا با موضوع گل و خار

انشا با موضوع گل و خار:

موضوع گل و خار

مطالب مرتبط:

خار و گل همیشه همراه و همگامند.دو دوست جدای ناپذیر که بدون هم معنایی ندارند،گل بدون خار زیباییش را از دست می دهد مانند چراغی که بدون نور معنا و مفهومش را از دست داده و خار هم بدون گل که اصلا معنا ندارد؛این دو همیشه باهم و مکمل همدیگراند.زیبایی گل به خار دار بودن و ارزش خار به کنار گل بودنش است.ولی کسی مفهوم خار رانمی فهمد،اورا دوست ندارد گویی فکر می کنند تمام عیبهای گل به خارهایش است.ولی ای کاش!!کمی اورا می دیدند که چقدر در کنار گل زیباست و ارزش خاصی را به گل داده؛این خار همانند نگهبانی برای گل است که از او دفاع می کند تا هر کسی جرئت دست زدن به دوست لطیفش را نداشته باشد.

گل این یار و همراه را بسیار دوست دارد و کاری ندارد که چه کسی از خار بدش می آید ،زیرا دوستش که کاربدی نمی کند فقط از زندگی گل زیبایش محافظت می کند.

اما انسان ها خار را نه به خاطر محافظت از دوستش بلکه بخاطر ظاهر درد آورش که هر کس که به او دست بزند تیزیش مانند تیری است که نه به درون دست بلکه به درون قلب انسان فرو می رود،و به همین دلیل اورا دوست ندارد.

شاید بخاطر همین خار است که انسانها گاهی گلهای مصنوعی و سرد و بی روح را به گل هایی زیبای خار دار که بسیار درد آور است و دوستش ندارند و او را به نمونه اصلی اش ترجیح می دهند. ولی گل برایش مهم نیست که چه کسی اورا می خواهد یا نمی خواهد زیرا او دوست و یار همیشگی و ابدی خود را بسیاردوست داردو او را با هیچ چیزعوض نمی کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.