انشا با موضوع مورچه و کارگر

انشا با موضوع مورچه و کارگر

انشا با موضوع مورچه و کارگر

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع مورچه و کارگر

موضوع: مورچه و کارگر
گاهی اوقات درمی یابی که درتفاوت هایی که بین دوچیز است یافاصله هایی که بین دوچیزاست چقدر شباهت وجوددارد و مراعات نظیر همدیگر هستند؛گاهی اوقات وقتی به جهان می نگری ،درمی یابی دوچیز که اصلا ازنظر جنس ونوع معیشیت مثل همدیگر نیستند ؛ولی بینشان ارتباطی به بزرگی کیهان وجودداردو چقدر حس همدردی وجودداردوتاچه اندازه به هم نزدیک هستند۰
مورچه واژه ای پنج حرفی است۰کارگرهم پنج حرفی است اما مورچه یک حشره و کارگر یک انسان یک بشر است مورچه کوچک است وسایزها واندازه های متفاوتی دارد کارگرهم سایزهای متفاوتی دارد ولی کوچکترین سایزش هم ازمورچه بزرگتراست۰
بعضی ازمورچه هامانند بعضی ازانسانها سخت کارمیکنند؛تالقمه ای غذا برای خودوخانواده اش پیداکندوبخورند وگاهی اومحض احتیاط توشه ای ازغذا برای آینده جمع آوری می کند۰کارگرهم سختکوش است،اوسخت کارمیکند تازندگی تاحدودی مرفهی برای خود و خانواده اش فراهم سازددقیقا مثل مورچه اما بااین تفاوت که مورچه دستمزدش همان غذایی است که بدست آورده است ولی دستمزد کارگر مقدار پولی است که درقبال سختکوشی وزحمات چشمگیرش میگیرد۰
کارگرها قابل ستایش وستودن هستند؛اگرکارگر وحودنداشت درنظام جهان اختلال بوجود می آمدواین نظم کنونی تاحدی بهم میخورد ،مورچه هم برای چرخه ی دنیا ونظامش بسیاربااهمیت است میگویی چرا؟بگذار به تو بگویم که مورچه از رده ی حشرات است و حشرات برای چرخه ی طبیعت نقش به سزایی ایفا میکنند، پس مورچه را دست کم نگیروبه قول معروف(فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه)مورچه هم بااینکه کوچک است ولی همانطور که می دانی نقش های زیاد را درزندگی ما ایفامیکند۰
خیلی ازمردم باکارها وحرفهایشان کارگرها ومورچه هارا آزارمیدهند وهم مورچه وهم کارگرراناراحت میکنند اما کارگر تاحدودی ازخودش محافظت میکندواین توانایی رادارد که حقش رابستاند ولی مورچه ی بیچاره یا باید سرش پایین بیندازد یا سریع راهی برای فراربیابد چون میداند اگر فرارنکند یامی میرد یا کاری میکنند که آرزوی مرگ بکند۰
میازارموری که دانه کش است
که جان داردوجان شیرین خوش است
آیا میدانی که مورچه هایی که درحال بارکشی هستند،شبیه به چه کسانی هستند؟آنها خیلی شبیه کارگرانی که درمرزها کارمیکنند یاهمان(کولبه ران)هستند زیرا هردووسایل و چیزهای دوبرابر وزنشان راروی کولشان میگذارند وهردو دشواری هاوسختی هاوترس ولرز راه رابه جان می خرند واین دوخلق خدا چقدر بزرگواروصبورهستند۰
پس بنابراین دربین این دوخلق خدا تفاوت هایی به عمق دریاها و شباهت هایی به ارتفاع وبلندی کوه ها وجودداردواین دوموجود برای نظام جهان بسیارگرانبهاهستند و ازتودوست عزیزوتمامی عزیزان خواهشمندم که به هیچ ناتوانی بی احترامی نکنید وآن هارا آزارندهید زیرا این دنیا چرخ فلک است۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.