انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا

انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا

انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا
انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا

انشا با موضوع مقایسه ی صحرا با دریا:

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : هر چیزی در جهان پیرامون ما با چیزهایی مقایسه می شوند مثل مقایسه ی شب و روز یا خواب  و بیداری یا هر انچه که شاید باهم تضادی داشته باشند ، و همه ی این ها وقتی مقایسه می شوند ما پی میبریم به انچه که در اطراف ما هستند.

متن انشا : ایا تا به حال به تفاوت بین صحرا با دریا فکرکرده اید ؟ اینکه تفاوت های واقعی ان ها در چیست ؟ شباهت هایی هم دارند ایا. خیلی برای من سوال است که بدانم تفاوت و شباهت این دو در چیست ایا در این است که یکی از جنس اب است و دیگری از جنس خاک خاک و اب هیچ شباهتی به هم ندارند اما در کنار هم زیبایی خاصی را جلوه می دهند اینکه در صحرایی باشی و بی اب و غذا و چشم انتظار دریایی که شاید نتوانی ابی بنوشی اما همین که لمس کنی وجود دریا را برایت دنیایی باشد شاید ابی ننوشی اما تشنگی ات رفع می شود تفاوت اساسی این دو در همین است که در صحرا حتی اگر تشنه نباشی تشنه ای و در دریا اگر تشنه باشی دیگر تشنه نیستی این دو حال و هوای دیگری را تقدیمت می کنند یکی از جنس خاک به تو یاد می دهد که حتی اگر تشنه ابی نیستی احساس تشنگی کنی و یگرزی به تو یاد می دهد تشنگی ات را با دیدن ان یعنی دریا رفع کنی زندگی با گذران این لحظه ها زیباتر می شود تفاوت دریا و صحرا در همین است که بدانی دریا شاید جای زندگی است اما صحرا نه ولی باید زندگی در دریا را چشیده باشی تا بتوانی در ان زندگی کنی و نفس بکشی ان کس که غرق دریا شود دیگر نفسی نمی کشد و اینگونه است که زندگی در هردوی این ها سخت است اما هرکدام زیبایی های مخصوص به خود را دارند  دریا باان همه اب وسیع زیبایی و غرور خود را دارد و صحرا باان همه خاک وسیع و خشک به خود مینازد در بیابان جانوران زیادی ممکن است باشند و در دریا هم همینطور و اینجاست که بازهم به تفاوت ان ها پی میبریم اینکه در هردوی انها راه فراری نداری و نه جایی برای پنهان شدن دریا و صحرا هردو انقدر ازادند که هیچ پناه گاهی برای کسانی که به اغوششان پناه میبرند ندارند و چه زیبا می گفت پدرم ان کسی که برای فرار و پناه به دریا و بیابان پا می گذراند چقدر اسان زندگی خود را می بازد.

نتیجه گیری : زندگی با وجود همه ی ان چه در زندگی شناخته ایم زیباست حال چه بخواهیم تفاوت و شباهت بین دریا و صحرا را بدانیم و ان را درک کنیم یااین کار را انجام ندهیم . قدر زندگی را بداانیم لحظه ای که به صحرایی و وسعت ان نگاه می کنیم و دریایی به ان بزرگی همه ی این ها یعنی یک بار دیگر زندگی کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.