انشا با موضوع قطره باران

انشا با موضوع قطره باران

انشا با موضوع قطره باران

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع قطره باران:

موضوع : قطره باران
ابرها در دل غم دارند، در سینه بغض؛رنگ آسمان شب تیره تر از همیشه به چشم می خورد. هوا دم دارد؛و سکوتی سهمگین همه جا را فرا گرفته.آسمان سیاه شب دلگیر است. می شکند… ناگهان صدایی رسا طنین سکوت را در هم می شکند،بغض آسمان وا می شود و چشمانش از اشک خیس.
قطره به آرامی از دامان ابر می چکد، از لا به لای دستان باد می گذرد،بر شانه های نسیم می نشیند و در آغوش زمین جای می گیرد. به اطراف نگاه می کند؛سو سوی باد،نسیم خنک اما سوزنده کویر،شن های روان و کمی دور تر بوته های خشکیده و دیگر هیچ.تا چشم می نگرد افقی خالیست…فریاد می زند اما کسی صدایش را نمی شنود، هراسان به اطراف نگاه می کند،ضربان قلبش اوج می گیرد.بغض در گلویش می نشیند،فریاد می زند…. اما کسی صدایش را نمی شنود،بر پهنه ی وسیع دشت می دود . می گریزد؛ به کجا؟ خود هم نمی داند.
صدایی می شنود، صدای ناله ای ضعیف،شتابان به سویش گام بر می دارد،او را می بیند،چشمان کم فروغش به التماس او را نظاره می کنند.کام خشکیده اش به کلامی نا مفهوم باز و بسته می شود.آرام به سمت بوته قدم می زند دستانش را می گیرد و گوشش را نزدیک دهان او می برد،صدای ناله خفیفی اندام او را می لرزاند…”آب”
اشک آرام آرام از روی گونه هایش جاری می شود،هر بار که به یاد بوته می افتد،تمام وجودش می لرزد،فریاد می زند،اما کسی صدایش را نمی شنود.رو به آسمان می کند و فریاد می زند:خدایا! من اینجا چکار می کنم.من نباید اینجا باشم،نباید…
همان موقع باد،وزشی ملایم پاسخ می دهد:هر که برای هدفی خلق شده است؛ من برای وزیدن … تو برای چه؟
ابر با غرشی مهیب پاسخ می دهد: هر که برای هدفی خلق شده است؛ من برای باریدن… تو برای چه؟
خورشید با تابشی فزون پاسخ می دهد:هر کس برای هدفی خلق شده است؛ من برای تابیدن…تو برای چه؟
آنگاه زمین می لرزد وپاسخ می دهد:هرکه برای هدفی خلق شده است؛ من برای ایستادن تو برای چه؟
قطره آرام می ایستد،سکوت همه جا را در بر گرفته، اشک روی گونه هایش خطی باریک تا روی چانه انداخته ،می چرخد.به او نگاه می کند،هنوز هم می نالد.با خود
آرام زمزمه می کند و رهسپار می شود:برای زیستن.
هر کس برای هدفی خلق شده است؛باد برای وزیدن،خورشید برای تابیدن، ابربرای باریدن،زمین برای ایستادن، رود برای رفتن ،کوه برای ماندن،ماه برای درخشیدن، آب برای زیستن… و تو برای چه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.