انشا با موضوع شیر تو شیر شدن

انشا با موضوع شیر تو شیر شدن

انشا با موضوع شیر تو شیر شدن

انشا با موضوع شیر تو شیر شدن:

موضوع: شیرتوشیر شدن

گاهی اوقات افراد میخواهند دوکار را هم زمان باهم انجام دهند مثلا در هنگام ظرف شستن میتوان تلویزیون تماشا کرد ولی در زمان گفتن دیکته نمیشود با تلفن حرف زد همین باعث میشود همه چی درهم و برهم شود. به این کار به اصطلاح شیر تو شیر شدن می گویند.
همین که تلفن خانه زنگ خورد و مادر مشغول جواب دادن به تلفن شد ستاره خواهر کوچکم آمد و آویزون مادر شد تا به او املا بگه و مامان شروع کرد به املا گفتن و صحبت کردن درباره ی مراسم عروسی دیشب . بعد از پایان املا و تلفن ستاره متن املا را بلند برای مادر خواند:

مطالب مرتبط:

عروس بر پوست گرگ چنگ میکشید و فریاد میزد: داماد آمد…. داماد آمد… ، داماد قنداقه به دهان گرفت و دوید و عروس به دنبال او زمین را خیش میکشید و مویه میکرد و مادرش را صدا میزد . خم شد و گل را برداشت، اگر به روناک بخورد ، گل را به زمین انداخت زار زد و دوید صورت خراشید و دوید گرگ پاره ی لباسش را میبرد .

داماد مثل بره ای دست هایش را در هوا تکان میداد و شاباش می گرفت ؛ گردنش به عقب خم شده بود و صدای نازک گوسفند سنگ های بیابان را خونی کرده بود . عروس به موهایش چنگ میزد ، لنگه ی صندلش از پایش در پله های سرامیکی افتاد، سنگ ها پایش را می کوبیدند ؛ گفت:داماد…. داماد….. من بمیرم برات…

مجلس یک صدا شده بود خنده و مویه . دیجی صدای کژال را غلتاند و با خود برد. آزاد دم در بود که فریاد عروس را شنید ترسید و ماند که صدا از کدام طرف می آید باز هم جیغ…پدر دوید . صدا از روی سن می آمد ،کسی کمک میخواست ؛ کفش انداخت و دوید صدا او را به خود می خواند.

چشم پدر از دور جسمی را که تند تند به طرف او می آمد را دید و لحظه ای بعد داماد نزدیک پدرش رسیده بود و آن دورتر عروس پا برهنه و بر سر زنان می دوید . فرصت ماندن نبود . آزاد نباید می ماند . داماد دندان روی دندان
می سایید ، گرگ مقابل پدرش بود و قنداقه روناک به دهانش… عروس خفته گریه میکرد و داماد خرناسه میکشید.

حتما تا حالا با خود فکر کرده اید عروسی که مامان من دعوت بوده ، عزا بوده یا عروسی. و کدام عروسی در عروسی خود مویه میکند و زمین را خیش میکشد و کدام دامادی قنداقه به دهان گرفته و خرناسه میکشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.