انشا با موضوع برف

انشا با موضوع برف

انشا با موضوع برف

انشا با موضوع برف:

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع برف- انشاء با موضوع برف- انشا با موضوع ادم برفی- انشا ادبی با موضوع برف- انشا با موضوع یک روز برفی- انشا با موضوع هرکه بامش بیش برفش بیشتر- انشا با موضوع توصیف یک روز برفی-

موضوع : برف

🔸سالهابود که روستایمان رنگ برف راندیده بودوشاخه های درختان به خاطر سنگینی برف خم نشده بود.همه خوشحال از
اینکه برف آمده درکوچه وخیابان هابودند.
..شالم را بیشتر روی دهان وبینی ام کشیدم چون در این جور
مواقع گونه ها وبینی ام مانند گوجه قرمز می شوند. دانه های
برف باشادی در همه جای زمین فرود می آمدند…بچه ها آن
طرف تر مشغول آدم برفی درست کردن بودندوبعضی هایشان
هم گلوله های برفی به یکدیگر پرتاب می کردند.دست هایم را
مشت کردم تا از یخ زدگی بیشتر آنها جلوگیری کنم.

🔹…بالاخره از روستا خارج شدم.تمام تپه های اطراف پوشیده از برف وسفیدی بود.بند پوتین های سربازی برادرم را که پا کرده بودم محکم تر کردم تااز پاهایم درنیایندچون برایم بزرگ بودند.
بازحمت فراوان خودم رابه بالای یکی از تپه هارساندم.آنقدر
برف آمده بودکه می شد روی آنهااسکی بازی کرد..اما ما که
حتی پول یک جفت چکمه رانداشتیم اسکی مان دیگرچه بود..
ازآن بالابه روستای پوشیده از برفمان نگاه انداختم که بعد از
مدت هارنگ سفیدی درآن پدیدار شده بود.
🔸…خدارابه خاطر رحمت هایی که امسال شامل حالمان کردشکرمیکنم.
“خدایاشکرت که هنوز هم به فکرمان هستی…🌹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.